Anasayfa | Site Haritası |   English |   Deutsch |   French
 
  HAKKIMIZDA FUARLAR ÜRÜNLER MARKALAR İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM
 
  Haberler
e-katalog >
 
 
Haberler
AS SİLVERCUP PLASTİK SAN TİC A.Ş KVKK Aydınlatma Metni

AS SİLVERCUP PLASTİK SAN TİC A.Ş

GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ ve İŞ ORTAKLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmış olup, şirketimizce kişisel verileri işlenen gerçek kişi müşteri ve iş ortaklarımızın aydınlatılmasına yöneliktir.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla, Beylikdüzü OSB Mah 5.Cad No:7 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde mukim.AS SİLVERCUP PLASTİK SAN TİC A.Ş (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ

Şirketimiz nezdinde siz değerli müşteri ve iş ortaklarımızın kimlik (ad-soyad) ve görsel kayıtlar veri kategorilerine ait kişisel verileri işlenmektedir. Şirketimiz yürütmüş olduğu kişisel verileri koruma politikası uyarınca sizlerin özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.

Şirketimizin kişisel verilerinizi yalnızca aşağıda sayılan hukuki amaçlar ışığında işlemektedir.

• Şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi,

• Şikâyet ve isteklerinizi ileten taleplerinizin yanıtlanması,

• Sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması

• Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz teşebbüs tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin iletişimin koordinasyonun yürütülmesi

• Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması,

• Müşteri şikayetlerinin yönetilmesi,

• Satış sonrası hizmetlerin yönetilmesi,

• Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların yapılması amacı

• Şirket güvenliğinin sağlanması

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi için otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Şirketimiz kişisel verilerinizi işleme esnasında Kanun’un 5. Maddesinde sayılmış olan hallerden niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıda açıklanan hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda kişisel verileniz yalnızca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

• Tarafı olduğunuz satış sözleşmelerinin doğrudan doğruya ifasıyla ilgili olduğu ölçüde siz değerli müşteri ve iş ortaklarımızın kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verilerini işlemekteyiz.

• Fatura kesilmesi gibi şirketimizin üzerine düşen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına kimlik ve müşteri işlem kategorilerine ait verilerini işlemekteyiz.

• Şirket güvenliğini sağlamak adına Ana Bina Girişi Danışma alanı ,Üretim alanı ve Depo alanı kamera sistemleriyle izlenmektedir. Müşteri ve iş ortaklarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemeye özen göstererek, şirketimiz meşru menfaatleri çerçevesinde ziyaretçilerimizin görsel kayıtları işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirketimizce, siz değerli müşteri ve iş ortaklarımıza ait kişisel verilerin hiçbir surette yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır. Müşteri ve iş ortaklarımıza ait kişisel veriler yalnızca Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde kanunen yetkili kamu kurumlarıyla (Maliye ve Vergi Kurumları) ile kanunen destek alınması gereken özel kuruluşlara (Muhasebe hizmeti sunan şirketler) aktarımı yapılmaktadır. Bu aktarım esnasında şirketimiz veri sorumlusu olarak alınması gereken tüm teknik ve idari tedbirlere uygun hareket etmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. TALEPLERİNİZ İÇİN:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak, kanun kapsamında yukarıda da açıklanan haklarınızı kullanmak ya da bu konuda sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Beylikdüzü OSB Mah 5.Cad No:7 Beylikdüzü/İSTANBUL adresine bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla ulaştırabilir veyahut  assilvercup@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.08.12.2020
Copyright © 2008 As Silvercup
Web Tasarımı